Infotech Access AB, 556873-9618

Allmänna Villkor för Infotech Access tjänster och tillhörande utrustning.

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för avtal mellan Infotech Access AB, org. nr: 556873–9618 och kunden avseende Infotech Access AB grundtjänster inklusive tillhörande utrustning.

1. Definitioner och inledning

I Avtalet har nedanstående definitioner följande innebörd:

Tjänsten är både mjukvaran och hårdvaran som Infotech Access AB hyr ut när Avtal tecknas.
”Personal” betyder personer som är verksamma på en byggarbetsplats under Kundens tillsyn och som av Kunden, sin arbetsgivare eller uppdragsgivare uppmanas att använda Tjänsten.
”Mjukvara” betyder den Programvara som Infotech Access AB tillhandahåller som en tjänst över Internet och vilken utgör huvudkomponenten i Tjänsten.
”Hårdvara” betyder utrustningen som Infotech Access AB hyr ut till kunden under avtalstiden.

1.1 Din integritet och lagar. När du är kund hos oss behandlar vi personuppgifter om dig. Infotech Access AB är personuppgiftsansvarig för sådan behandling. 1 Parterna accepterar att följa GDPR, tillämpliga föreskrifter och branschnormer samt att hålla sig informerad om detsamma.


1.2 Tillämpning. Parterna och den eller de personer som arbetar under dennes ledning får endast behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner som anges i detta avtal, mjukvarans bruksanvisning eller instruktioner som kunden accepterade vid beställningen av tjänsten. Om Leverantören saknar instruktioner som han bedömer är nödvändiga för att använda mjukvaran skall Leverantören utan dröjsmål informera kunden om sin inställning och invänta de instruktioner som Leverantören bedömer erfordras.


1.3 Extern begäran – Skatteverket och privatpersoner. För det fall att Skatteverket begär information från kunden som rör behandling av personuppgifter skall kunden samarbeta med Skatteverket genom att generera ID06 personalliggare enligt de skriftliga instruktioner som finns angivna i manualen för mjukvaran. Du som privatperson har rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter Infotech Access AB ansvarar för.

2. Avtal om Tjänst

Kunden kan ingå Avtal via webbplatsen, e-post, post, telefon eller på annat sätt som framgår av webbplatsen. Avtal ska anses träffat först när Infotech Access AB har godkänt beställningen och bekräftelse har skickats ut till kunden.


2.1 Kunden är ansvarig att meddela Infotech Access AB när de vill avsluta sina tjänster. Avslutning av projekt sker via webbplatsen, e-post eller på annat sätt som framgår på webbplatsen.


2.2 Leveransvillkor. Infotech Access AB registrerar tjänsten samma vardag om beställning har gjords innan kl.11.00, beställningar gjorda efter kl.11.00 skall vara registrerade av Infotech Access AB senast nästföljande vardag. Om projektstart har datum längre fram i tiden kommer Infotech Access registrera tjänsten efter kundens önskemål.


2.3 Leverans av hårdvara. Infotech Access AB skickar utrustningen med post så snart beställningen är mottagen eller efter överenskommelse med kund.

3. Hårdvaran


Kunden ansvarar för att hårdvaran (utrustningen) för tjänsten är placerad på av Kunden anmäld adress. Kunden är ensam ansvarig för att hårdvaran inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.


3.1 Kunden förbinder sig beträffande Infotech Access AB Egendom: (a) att väl vårda och inte göra ingrepp i eller manipulera Infotech Access AB Egendom; (b) att inte sälja, hyra ut eller på annat sätt överlåta eller olovligt förfoga över Infotech Access AB Egendom
.

3.2 När Kunden har meddelat avslutning av Avtal (se punkt 2.1 i Avtal om Tjänst) kan kunden behålla hårdvaran kostnadsfritt i 2 månader, om Kunden har framtida projekt planerade med Infotech Access AB hårdvara. Om inget nytt projekt har påbörjats av kunden efter dessa 2 månader och utrustningen ej är inlämnad till Infotech Access AB debiteras kunden med samma månadsavgift som om projektet hade varit aktivt.

3.3. Inlämning av hårdvaran. Vid avslutning av tjänst som innehåller utrustning från Infotech Access AB skickar Infotech Access AB returfraktsedel till kunden om kunden ej har framtida projekt planerade med utrustningen. Kunden är ansvarig att lämna in utrustningen i välvårdat skick till närmaste postombud inom 14 dagar efter att returfraktsedeln är skickad, om inte annan överenskommelse har träffats med Infotech Access AB. Infotech Access AB kan vid vissa tillfällen och efter överenskommelse, komma ut till kund och hämta in utrustningen själva istället för att skicka returfraktsedel.

4. Nyttjanderätt

Kunden erhåller genom avtalet en icke exklusiv, icke överlåtbar och icke under- eller vidarelicensieringsbar, förutom såvitt uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor.


4.1 Kunden kan använda mjukvaran som en tjänst över internet.


4.2 Kunden kan använda Infotech Access AB APP:en, ChkBox i enlighet med de särskilda användarvillkor som gäller för APP:en och som måste godkännas av personal innan personal erhåller tillgång till APP:en.


4.3 Kunden ges endast tillgång att nyttja programvaran som en tjänst över internet och har således inte rätt att göra en egen installation av programvaran.


4.4 Inga andra än de av kunden till Infotech Access AB namngivna personerna är behöriga att administrera kundens användning av tjänsten. Endast behörig företrädare för kunden eller av kunden utsedda systemadministratörer, som meddelats till Infotech Access AB, har rätt att av Infotech Access AB begära att en viss person skall tilldelas behörigheter i programvaran.

5. Support och Underhåll

Infotech Access AB utvecklar och uppdaterar tjänsten löpande. För den lokala applikationen tillhandahåller Infotech Access AB i mån av behov uppdateringar för nedladdning eller på annat sätt som kommuniceras till kunden.

5.1 Infotech Access AB tillhandhåller normalt support via kundservice avseende tjänsten, inklusive tillhörande utrustning som tillhandahålls av Infotech Access AB eller genom Infotech Access AB förmedling. Kunden ska vara behjälplig vid felsökning och, om Infotech Access AB begär det, ha tillgång till utrustningen för att felsökning och avhjälpning av fel ska vara möjligt.


5.2 Infotech Access AB har rätt att begränsa tillgången till tjänsten för underhåll, korrigering av fel samt uppgradering och uppdatering av hård- och mjukvara. Infotech Access AB ska sträva efter att utföra underhåll och övriga driftsmässiga förbättringsåtgärder under tider då tjänsten normalt har låg belastning.

6. Störningar och avbrott

Infotech Access AB åtgärdar störningar och avbrott i tillhandahållna tjänster inom skälig tid efter felanmälan. Felsökning och avhjälpning av fel sker utan kostnad för kunden under förutsättning att fel inte beror på vårdslöshet hos kunden eller annat som kunden svarar för. Om felsökning visar att hårdvaran är i oanvändbart skick på grund av kundens vårdslöshet tar sig Infotech Access AB rätt att debitera kunden sina kostnader för att ersätta eller reparera hårdvaran.

7. Avgifter och betalning

Prislista. Prislistan finns också på vår webbplats.

Personalliggare 780 SEK/månad / enhet, mobilapp ingår
Passage 980 SEK/månad / enhet, mobilapp ingår
ChkBox Mobil APP 480 SEK/månad / projekt
Projekthotell 1495 SEK/månad / projekt

Ovan inkluderar helförsäkrad hårdvara utan självrisk (gäller vid stöld, blixtnedslag, brand eller skadegörelse 2). Vid stöld krävs kopia på polisanmälan och vid skadegörelse krävs retur av trasig kortläsaren, så skickar Infotech Access AB ut ny kortläsare utan ytterligare kostnad för kunden.

7.1 Infotech Access har inga startkostnader, bindningstider eller uppsägningstider och debiteringen är uppdelad som hel eller halv månad. Projekt som startar 1–15:e respektive månad debiteras hel månad och projektstart 16–31: a debiteras halv månadskostnad. Projekt som avslutas 1–15:e debiteras halv månadskostnad och projekt som avslutas 16–31: a debiteras hel månadskostnad. Väljer kunden att behålla sin utrustning i mer än två månader efter avslutat projekt utan att nytt projekt har startat debiteras kunden efter vår prislista (se punkt 3.2 om hårdvaran).


7.2 Vid borttappat eller förstörd hårdvara pga. kunds vårdslöshet som inte täcks av försäkring debiterar Infotech Access AB 6500 SEK/kortläsare. Infotech Access AB ger alltid kunden en rimlig chans att hitta läsaren innan den faktureras.


7.3 Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse med/på 180,00 kr. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

1 GDPR ställer krav på skriftligt avtal när personuppgiftsbiträden skall behandla personuppgifter för en Kunds räkning. Leverantören tillhandahåller Systemet, som inbegriper säker lagring av personuppgifter. Leverantören är både att betrakta som Personuppgiftsbiträde och Leverantör. Kunden skall nyttja Systemet i sin verksamhet. I samband med detta kommer Parterna behandla personuppgifter. Skyddet för användarnas personliga integritet är av stor etisk och kommersiell betydelse för båda Parterna och syftet med detta avtal är att tillse att Parterna behandlar personuppgifterna i enlighet med Kundens anvisningar och i enlighet med tillämplig lag, föreskrifter och branschnormer samt reglera allmänna villkor för användning av Systemet och behandling av personuppgifter i samband med bruket av detsamma.
2 Vid stöld, brand etc. kan Infotech Access kräva polisrapport så att självrisken skall gälla.